sl Slovenščina

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov (v nadaljevanju: operacij) dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.


Upravičeni prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Več informacij je na voljo TUKAJ.