PROMETEJ

Naslov projekta: Prenos in implementacija dobRih praks usklajevanja pOklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z naMenom vzpostavljanja organizacijskE strukture in kulTure podjEtij, ki temelJi na enakosti spolov

Program: Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021

Glavni cilj projekta: PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posreden cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

 1.  razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodji za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 3. krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, osnovana na individualni obravnavi slednjih z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter za krepitev organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
 4. razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 5. razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja onkraj konzorcijskega partnerstva.

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

 1. Izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. Izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
 3. Opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 4. Okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije COVID-19 in različnih osebnih okoliščinah zaposlene osebe na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja osebe,
 5. Znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
 6. Povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.

 

Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica (AmCham Slovenija)

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Lidl Slovenija d.o.o. k.d (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o (Slovenija);
 • Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d.d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Vrednost projekta: 497.867,05 EUR (delež AmCham Slovenija: 98.760,00 EUR)

Kontaktna oseba: Samo Surina, Telefonska številka: 08 205 13 50, e-pošta: samo.surina@amcham.si

 

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno AmCham Slovenija in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

Projekt Prometej smo javnosti predstavili preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate tukaj: