sl Slovenščina

PROMETEJ

Naslov projekta: Prenos in implementacija dobRih praks usklajevanja pOklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z naMenom vzpostavljanja organizacijskE strukture in kulTure podjEtij, ki temelJi na enakosti spolov

Program: Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021

Glavni cilj projekta: PROMETEJ je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi različnim ravnem delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posredni cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

 1.  razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 3. krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, individualna obravnava z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter krepitve organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
 4. razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 5. razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja, namenjena tudi širši uporabi.

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

 1. izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 2. izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov in odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
 3. opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 4. okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije covida-19 in različnih osebnih okoliščin zaposlene osebe na možnosti usklajevanja njenega poklicnega in zasebnega življenja,
 5. znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
 6. povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.

 

Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Merkur trgovina d. o. o. (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. (Slovenija);
 • Knauf Insulation d. o. o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, d. d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Vrednost projekta: 497.867,05 EUR (delež AmCham Slovenija: 98.760,00 EUR)

Kontaktna oseba: Tanja Petaković, Telefonska številka: 08 205 13 50, e-pošta: tanja.petakovic@amcham.si

 

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoča slovenska udeležba preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno AmCham Slovenija in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

Projekt Prometej smo javnosti predstavili preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate tukaj:

Več o projektu TUKAJ.

 

Ali trenutno doživljate stres zaradi velike količine osebnih in poklicnih obveznosti? Kako lahko učinkovito obvladam stres, da izboljšam svoje splošno počutje? Za dodatne napotke kliknite naslednjo povezavo.

 

Ali vaš delodajalec daje prednost zdravemu ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem in ga spodbuja? Ali obstajajo kakšni viri ali politike, ki zaposlenim pomagajo pri doseganju tega ravnovesja? Za dodatne napotke kliknite naslednjo povezavo.