sl Slovenščina

Snežne kepa 2.0 je obrnila nov list in našla nov zagon z mladimi liderkami in liderji iz AmCham Young Leaders Cluba in 12. generacije AmCham Young Professionals. Namen Snežne kepe 2.0 je vzpodbujanje soustvarjanja Slovenije, ki bo zgled (prototip) za talentom prijazno državo. V ta namen smo mladi gospodarstveniki oblikovali dokument Snežna kepa 2.0: Prototip države za talente. Prototip države za talente predstavlja konkretne ukrepe, ki bodo Sloveniji pomagali obdržati že aktivne talente, prepoznati in aktivirati skrite talente ter pritegniti dodatne talente iz tujine.

Z novimi močmi bomo v prihodnje nadaljevali z delom na naslednjih ukrepih:

IZOBRAŽEVALNI SISTEM

  • UKREP 1: Agilnejši sistem razvoja in uvedbe študijskih vsebin in programov.
  • UKREP 2: Večji delež (1/3) praktičnega dela, zlasti pri naravoslovnih predmetih, kar bo omogočilo učencem boljše razumevanje uporabnosti teoretičnih konceptov.

 

DAVČNO IN FINANČNO OKOLJE

  • UKREP 1: Možnost začasnega prehoda v nižji davčni razred. Predlagamo, da se posameznikom, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane izobrazbene kriterije (npr. po načelu identifikacije poklicnih skupin glede na deficitarnost poklica ali ob upoštevanju doseganja stopnje dodane vrednosti poklica ali po kakšnem drugem kriteriju – npr. glede na strateške usmeritve države), v starostnem obdobju med 25. in 35. letom omogoči, da se za krajše obdobje 3–5 let (po lastni presoji in potrebah) vključijo v mehanizem individualnih davčnih računov. V sklopu tega mehanizma bi se udeleženci po lastni presoji s posebno izjavo lahko odločili za določeno stopnjo znižanja dohodninske lestvice (npr. če so v 2. dohodninskem razredu, bi se lahko odločili za uvrstitev v 1. dohodninski razred). V času znižane davčne obveznosti bi se jim razlika med tem, kar bi morali plačevati (če ne bi bili vključeni v mehanizem) in tem kar plačujejo (ker so vključeni v mehanizem), pripisovala na njihov individualni davčni račun. To razliko bi udeleženec takega sistema plačal v obdobju, ki znaša dvakratnik obdobja, v katerem so bili vključeni v mehanizem znižane dohodninske lestvice, pri čemer bi se odplačevanje začelo po dopolnjenem 35. letu starosti in zgolj v primeru, da bo posameznik dosegel določeno stopnjo prihodkov oziroma bo razpolagal z določenim zneskom premoženja (treba je predvideti tudi varovalne mehanizme kontrole).
  • UKREP 2: Sistem nagrajevanja zaposlenih, ki je usmerjen v solastništvo zaposlenih v podjetju ter nagrajevanje zaposlenih z opcijami, deleži ali delnicami.

 

TRG DELA IN ZAPOSLOVANJA

  • UKREP 1: Uvajanje novih oblik dela – trg dela mora postati bolj prilagodljiv in omogočiti različne oblike dela, ki sledijo razvoju in novim oblikam poklicev. Za uspešne poslovne procese bo nujno sodelovanje podjetij s številnimi samostojnimi strokovnjaki, za to pa potrebujemo več prilagodljivosti.
  • UKREP 2: Ustaviti je potrebno politična kadrovanja in okrepiti korporativno upravljanje. Kakovost, kompetentnost, dolgoročni razvoj in vizija naj stopijo v ospredje. Mladi zaradi neetičnih kadrovanj, spornih zgodb in njihove medijske odmevnosti ne vidijo perspektive v gradnji kariere v okolju, kjer so poznanstva (in politične simpatije) ključni odločevalec kompetentnosti kandidata.

Dokument Snežna kepa 2.0: Prototip države za talente