sl Slovenščina

Imamo pet superfinalistov, pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku 5. kroga Partnerstva za spremembe. To so "Učitelj sem/Učiteljica sem!", "Povečanje dosega (uporabe) e-storitev javne uprave", "Vzpostavitev učinkovitega sistema podjetniške dejavnosti pomoči na domu", "Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsak" in "Vse za mlade na enem mestu – promocija novega portala www.mlad.si".


Komisija "navdiha za Partnerstvo" je izmed 13 izzivov, ki so prispeli na razpis 5. kroga Partnerstva za spremembe, izbrala pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku 5. kroga Partnerstva za spremembe, ki bo v torek, 23. oktobra 2018, ob 10. uri v Centru inovativnega podjetništva (NLB CIP). Tam bomo skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo reševali v 5. krogu Partnerstva za spremembe, ki smo ga poimenovali "Povezani za akcijo". 


Do ponedeljka, 22. oktobra 2018, do 22. ure bo potekalo spletno glasovanje o 5 izzivih in ti glasovi bodo predstavljali 1/3 ocene končne izbire, drugo 1/3 bo vreden glas komisije na uvodnem dogodku in še 1/3 glas udeležencev na dogodku.


Za svojega favorita lahko glasujete TUKAJ.Kratka predstavitev izbranih izzivov:


UČITELJ SEM/UČITELJICA SEM! PRIMERI DOBRIH PRAKS UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH

Komisija za prihodnost dela in izobraževanja, AmCham Slovenija


Slovenski izobraževalni sistem je pripomogel k razvoju nekaterih izjemnih posameznikov, ki so prepoznani v svetu in spreminjajo svet na bolje, in je v svetovnem merilu prepoznan kot dober, a se zdi, da ni v koraku s časom in ima v Sloveniji pogosto negativen sloves. Z vsakim letom je deležen ostrejših kritik in pozivov k spremembam. Kako prekiniti ta začarani krog in izboljšati obstoječi šolski sistem? Na splošno velja prepričanje, da je rešitev v drugačnem učnem načrtu in se posledično največ energije posveča temu deležniku, komisija pa ključ do spremembe šolskega sistema vidi v človeku, v opolnomočenju ravnateljev in učiteljev. Skozi razpis bi našli tiste učitelje, ki s svojim delom in rezultati izstopajo, so vzor pedagoškemu poklicu in svoje poslanstvo jemljejo resno in odgovorno. Nagradili bi jih in jih izpostavili, kot ambasadorji učiteljskega poklica pa bi za učiteljski poklic ponovno navdušili obstoječe učitelje. Želeli bi vzpostaviti sistem mentorstva med učitelji in partnerstva med učitelji in šolami – izmenjave dobrih praks.


POVEČANJE DOSEGA (UPORABE) E-STORITEV JAVNE UPRAVE

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES


Institucije javne uprave ponujajo številne elektronske storitve tako državljanom kot tudi poslovnim subjektom, ki pa zaradi pomanjkljive seznanjenosti splošne javnosti o digitalnih orodjih in storitvah večinoma niso izkoriščene v obsegu, načrtovanem pri njihovem snovanju. Informacije o elektronskih storitvah in možnostih njihove uporabe pogosto niso dovolj izpostavljene (lahko dostopne) in predstavljene na uporabniku razumljiv in prijazen način, končni uporabniki pa niso dovolj seznanjeni z možnostmi in orodji elektronskega poslovanja. Večja uporaba elektronskih storitev bi prinesla pozitivne učinke tako za uporabnike kot tudi za oblastne organe, tudi institucije javne uprave pa bi lahko optimizirale svoje procese preko uporabe že obstoječih servisov drugih institucij. Elektronske storitve javne uprave so uporabniku prijazne, dostopne preko enotne vstopne točke, neodvisne od platforme in varne za uporabo, večina enostavnih upravnih postopkov z državljani in podjetji pa bi lahko potekala elektronsko, z uporabo digitalnih orodij.


VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA SISTEMA PODJETNIŠKE DEJAVNOSTI POMOČI NA DOMU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Razpis za podelitev koncesije objavi občina, sicer je mogoče to storitev opravljati tudi zunaj mreže javne službe, in sicer na podlagi dovoljenja za delo, ki ga izda MDDSZ. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Vendar socialni servis ne sodi v javno službo. Zakon med drugim določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima ustrezno strokovno izobrazbo, ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice. V okviru partnerstva pa želimo pomoč pri definiciji ključnih postopkov v okviru MDDSZ za vzpostavitev učinkovite (deregulirane) podjetniške dejavnosti pomoči na domu, ki bo omogočila uporabo teh storitev starejšim (koncesirano preko občin) in ostalim, ki potrebujejo začasne oblike zasebne pomoči. Torej hkrati sprostiti regulirano dejavnost, vendar ohraniti določeno stopnjo zaščite ranljivejših državljanov, predvsem v smislu strokovnosti storitev. S tem se bo povečala kakovost življenja državljanov, ki potrebujejo pomoč, ter hkrati zboljšalo in odprlo podjetniško okolje.


IZPISOVANJE ZAHTEVE ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA – PREPROSTA NALOGA, KI JO ZMORE VSAK

Upravna enota Šmarje pri Jelšah


Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja je obrazec, ki je nepregleden in zahteva vpisovanje veliko nepotrebnih podatkov. Najbolj nejasni so podatki o pridobljenih mnenjih in soglasjih, ki so pogosto že del projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki je priloga zahtevka. Hkrati postane zahtevek del gradbenega dovoljenja, zato se morata zahtevek in gradbeno dovoljenje popolnoma ujemati v navajanju podatkov. To pomeni, da morajo investitorji v primeru naknadno pridobljenih mnenj in soglasij zahtevek dopolnjevati. Na upravni enoti si želijo, da bi bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja preprost, da bi ga brez težav izpolnila vsaka neuka stranka. Vseboval bi le podatke, ki so potrebni za vložitev vloge, ostali podatki, potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja, pa so tako razvidni iz projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zahtevek bi vseboval le podatke o investitorju, vrsti gradnje in podatke o lokaciji gradnje.


VSE ZA MLADE NA ENEM MESTU – PROMOCIJA NOVEGA PORTALA WWW.MLADI.SI

MIZŠ, Urad RS za mladino


URSM je v okviru vladnega projekta 'Vem' za mlade vzpostavil portal mlad.si, ki pokriva vse informacije za mlade na enem mestu. Portal nudi koristne, kvalitetne, pravočasne in mladim prilagojene informacije in mlade usmerja v storitve e-Uprave, kjer lahko različne postopke od vpisa do urejanja prevozov, bivanja in zaposlitev opravijo na njim najbližji način – preko spleta. Poleg koristnih informacij so na portalu novice iz sveta zabave, dogodkov ali možnosti sodelovanja v kateri od mladinskih organizacij. Izziv, pred katerim so se znašli, je stopnja prepoznavnosti in uporabnosti portala, ki kljub do sedaj izvedenim aktivnostim še ni dovolj visoka. Težava je, ker mladi v Sloveniji v zadostni meri še ne vedo, da obstaja portal z vsebinami, ki so za njih zanimive, koristne in uporabne. V reševanje izziva bi zato radi pritegnili organizacije, ki lahko preko svojih komunikacijskih kanalov pripomorejo k doseganju mladih, cilj pa je doseči večjo promocijo portala.