sl Slovenščina

Ljubljana, 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Združenje nadzornikov Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije so z namenom krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z izboljšanjem korporativnega upravljanja tudi v nejavnih družbah, torej družbah, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, pristopili k oblikovanju Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja je pomembno za vse, tako za javne kot nejavne družbe. Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15) se je krog zavezancev za spoštovanje načel korporativnega upravljanja in za izpolnjevanje Izjave o upravljanju razširil na vse družbe, ki so zavezane k revidiranju.

Nejavne gospodarske družbe, ki so skladno z ZGD-1 zavezane k reviziji računovodskih izkazov, se lahko v Izjavi o upravljanju sklicujejo na ta Kodeks.

Zainteresirana javnost lahko svoje pisne pripombe in predloge posredujete na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si do 18. februarja 2016