sl Slovenščina

V okviru Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija deluje sedem delovnih komisij, v katerih je dejavnih več kot 100 vrhunskih strokovnjakov iz gospodarstva. Delujejo na področjih trga dela, davkov in financ, javnega naročanja, intelektualne lastnine, družbene odgovornosti in transparentnosti ter okoljskega in prostorskega načrtovanja.

Vsaka komisija ima pripravljen dokument o stališčih (Position Paper), ki zajema konstruktivne predloge za izboljšavo poslovnega okolja in vključujejo povratne informacije potencialnih investitorjev, kakor tudi podjetij, ki že delujejo v slovenskem prostoru.

AmCham Slovenija in Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji sta v posebnem pismu predsednici vlade predstavili njihove predloge o tem, kako poslovno okolje približati tujim investitorjem in spodbuditi gospodarsko rast.

Ključne točke predlaganih ukrepov v pismu:

Tuje neposredne investicije (FDI)– Menimo, da bi morale tuje neposredne investicije (FDI), predstavljati pomemben del strategije za rast. Ovire in prepreke, ki trenutno obstajajo v Sloveniji- visoke obdavčitve in nefleksibilen trg dela, pomanjkanje transparentnosti, obremenjujoča birokracije, neučinkovitost pravnega sistema

Davki – Nižji davki na dohodek in nižji socialni prispevki bi nedvomno povečali konkurenčnost, tudi v primerjavi z drugimi državami v EU.

Delovna zakonodaja- Ena največjih prednosti Slovenije je visoko kvalitetna delovna sila, vendar visoki stroški dela in relativna nefleksibilnost trga dela zavirajo investicije.Do sedaj opravljena prenova pravnih okvirov področne zakonodaje, ki ureja delovna razmerja in politiko zaposlovanja, po našem mnenju še vedno ni zadostna, saj ne omogoča pravočasnega prilagajanja podjetij aktualnim gospodarskim razmeram in učinkovitosti oz. fleksibilnosti prehajanja zaposlenih med različnimi zaposlitvami in delodajalci.

Pospešena privatizacija- Pomanjkanje privatizacije ovira tuje investicije in škodi dolgoročni konkurenčnosti Slovenije v globalnem gospodarstvu.

Potrebujemo »hitre zmage« in dobre primere, saj zaradi preteklih neuspešnih poskusov s strani tujih investitorjev in nepreglednih postopkov, nekateri preprosto nimajo več zaupanja, da je Slovenija prostor priložnosti.

Ustrezno korporativno upravljanje– Pomemben vidik dobrega korporativnega upravljanja je tudi imenovanje profesionalnih menedžerjev na osnovi znanja, uspehov in izkušenj, ki jih je v Sloveniji veliko

Trenutno vsesplošno vzdušje »političnega kadrovanja« zmanjšuje kredibilnost države in demotivira.

Zmanjšanje tveganj poslovnega okolja- Nestabilnost poslovnega okolja povečuje tveganje in strošek poslovanja v Sloveniji za vsakogar

Poenostavljeni postopki in pridobivanje spodbud za investicije- V primerjavi z drugimi državami EU sta dostop in razpoložljivost državnih spodbud v Sloveniji omejena, težko dosegljiva in ne-transparentna.

Postopki- Neugodni in dolgotrajni administrativni postopki za nakup zemljišč, pridobitev prostorskih dovoljenj in ostali birokratski postopki, povezani tudi z delom tujcev zaposlenih v Sloveniji, potencialne investicije še dodatno otežujejo.

Javno naročanje- Zavedamo se, da je javno naročanje kompleksen proces, ki mora uravnotežiti zahteve po učinkovitosti, transparentnosti in konkurenčnosti,

Najnižja cena kot edino merilo prav tako ni rešitev, saj je lahko zavajajoča in neskladna z inovativnimi priložnostmi.

Zastarel koncept »nacionalnega interesa«- V Sloveniji obstajajo odlični primeri podjetji v tuji lasti, ki veliko doprinesejo slovenskemu prostoru prav z družbeno odgovornim delovanjem, stabilnim zaposlovanjem in vrhunskim korporativnim upravljanjem.