sl Slovenščina

Čas je zrel za to – kdaj, če ne zdaj? »Sistemsko korupcijo bomo odpravili, ko bomo združili politično voljo, znanje in široko podporo državljanov ter predvsem, ko bodo besede prešle v konkretna dejanja.«

Izjava za medije

Tiskovna konferenca, 4.2.2014

Govorniki na tiskovni konferenci so predstavili analize odgovorov nosilcev političnih funkcij na poziv, da z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK javnosti predstavijo vse dejavnosti in načrte, s katerimi se že in se bodo v prihodnosti spopadali s korupcijo v Sloveniji.

Govorniki na tiskovni konferenci so bili:

 • Nina Irt, AmCham Slovenija
 • Vid Doria, Transparency International Slovenia
 • Sonja šmuc, Združenje Manager
 • Petra Kocjan, Zavod Ypsilon

Konferenco je moderiral Aleš Kranjc Kušlan, Inštitut Ekvilib

Inštitut Ekvilib

Aleš Kranjc Kušlan, direktor, je v svojem uvodu novinarjem povedal: »Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez je nosilcem političnih funkcij poslalo odprto pismo (na spletni strani: http://partnerstvo15.org/ ), s katerim želimo spodbuditi razpravo o sistemski korupciji v Sloveniji, predvsem pa zagotoviti, da bo boj s korupcijo imel konkretne cilje in časovne okvirje.

Civilno partnerstvo sestavlja 14 civilnih organizacij (AmCham Slovenija, predsednik Matej Potokar, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), direktor Goran Forbici, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, predsednik Dušan Plut, Društvo Integriteta – Transparency International Slovenia, predsednica Simona Habič, Ekvilib Inštitut, direktor Aleš Kranjc Kušlan, Iniciativa ETHOS, Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj, vodja Andrijana Bergant, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), direktorica Anita Hrast, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, članica upravnega odbora Alenka Gačanovič, Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), predsednik Iztok Verdnik, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, direktorica Vida Ogorelec, Zavod Ypsilon, direktorica Petra Kocjan, Združenje Manager, predsednik Dejan Turk, Združenje nadzornikov Slovenije, predsednik Borut Jamnik, Združenje slovenskih ustanov (ZSU), predsednik Tomaž Bole) , ki imamo več kot 10.000 članov. Kot izhodišče za učinkovit boj proti korupciji smo izpostavili 15 predlogov za odpravo sistemske korupcije, ki jih je objavila Komisija za preprečevanje korupcije. Iniciativa je združila stališče, da je za učinkovito odpravo korupcije potrebno partnerstvo med nosilci političnih funkcij, državnimi organi in civilno družbo.

Glavni cilj je redno spremljanje aktivnosti državnih organov pri oblikovanju in sprejemanju protikorupcijskih ukrepov.

Ker želimo odpreti dialog in aktivno prispevati k oblikovanju in sprejemanju protikorupcijskih ukrepov, smo državnim organom poslali odprto pismo (na spletni strani: http://partnerstvo15.org/ ), v katerem predlagamo, da nam do 31. januarja 2014 podajo pogled na in načrt za reševanje 15 izpostavljenih problemov ki jih je, kot predlog za soočenje s sistemsko korupcijo, podala Komisija za preprečevanje korupcije. Partnerstvo pa vzpostavljamo z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK – zato smo najbolj odgovorne z javnim pismom pozvali, da se do konca januarja 2014 opredelijo do tez KPK in da javno predstavijo načrt aktivnosti, ki ga bomo vsi lahko spremljali in ocenjevali njegovo učinkovitost. Ta predlog je prvi korak prizadevanja našega partnerstva pri sodelovanju in vzpostavljanju zaveze ničelne tolerance do korupcije v Republiki Sloveniji. Poglede, načrte in ukrepe vseh pomembnih političnih akterjev bomo analizirali, transparentno predstavljali javnosti in kar je najpomembneje – izvajanje načrtov bomo podrobno spremljali, ker smo prepričani, da je to v interesu vseh: državljanov, davkoplačevalcev, gospodarstva, javnega sektorja, ne nazadnje tudi politike.

Korupcija predstavlja enega največjih izzivov v naši državi, saj povzroča škodo celotni družbi: zdravstvu, sociali, šolstvu, gospodarstvu, občanom pri dostopanju do javnih virov, korupcija pa tudi ruši pošteni pravni red. Korupcija zmanjšuje konkurenčnost in ugled naše države zunaj meja, znotraj njih pa trga zaupanje in vzpostavlja stanje duha, ki Slovenijo postavlja med države, kjer je korupcija najbolj razširjena.

Hkrati pozivamo vse civilne organizacije in posameznike, da se nam pridružijo, predvsem zato, ker želimo vzpostaviti razpravo o najbolj učinkovitih ukrepih, s katerimi bomo v Sloveniji odpravili sistemsko korupcijo.

Več si lahko preberete na spletni strani Civilnega partnerstva – Odpiramo 15 tez

Zavod YPSILON

Petra Kocjan, direktorica:

Zavedati se moramo, da višja stopnja korupcije pomeni slabšo prihodnost za mlade.

V Zavodu Ypsilon, kjer združujemo proaktivne mlade, žal opažamo, da je stanje korupcije v Sloveniji zaskrbljujoče, o čemer pričajo različni signali tako iz Slovenije kot tujine. Zato smo se po dogodku, ki ga je konec lanskega leta na temo korupcije organiziral AmCham Slovenia, smo se odločili da politične odločevalce pozovemo, da se opredelijo do 15 tez, ki jih je predstavila Komisija za preprečevanje korupcije. K sodelovanju smo povabili tudi ostale organizacije in veseli smo, da so se hitro in proaktivno odzvale ter smo lahko tako skupaj oblikovali civilno iniciativo Odprimo 15 tez. Verjamemo, da je konkretna opredelitev do omenjenih tez tisti minumum, ki ga pričakujemo od političnih odločevalcev, da bomo lahko verjeli, da se odgovorno rešuje problem korupcije v naši državi

Mladi si želimo živeti v državi, kjer bo naša prihodnost odvisna od nas samih in naših dejanj in ne bo temeljila na principu korupcije, zato si želimo konkretnih dejanj, ki bodo pripomogla k zmanjšanju stopnje korupcije oz. le to izničila. Tudi mladi se zavedamo svoje odgovornosti. Ta je, da opozarjamo, zahtevamo spremembe in nismo le nemi opazovalci v družbi. Zato bomo v Zavodu Ypsilon skupaj z iniciativo Odprimo 15 tez pozorno spremljali kaj se bo na tem področju dogajalo in od odgovornih zahtevali konkretne korake za zmanjšanje stopnje korupcije v Sloveniji.«

Združenje Manager

Sonja šmuc, izvršna direktorica: »Združenje Manager med svoje strateške naloge najvišje umešča uveljavitev etičnega, profesionalnega managementa, zato se zavzemamo za ničelno stopnjo korupcije na vseh ravneh. Sodelovanje v civilnem partnerstvu Odprimo 15 tez je namenjeno podpiranju dobrih praks in politik, s katerimi bi v Sloveniji uspešno razrešili 15 sistemskih problemov, ki jih je decembra izpostavila KPK. Pozitivne premike na tem področju bomo zaznali kot večjo pravno varnost, nižje stroške poslovanja in večjo konkurenčnost gospodarstva; vse to pa je mogoče neposredno prevesti v višji BDP, več delovnih mest, polnejši proračun – in občutek, da živimo v pošteni družbi, kjer spoštujemo in oblikujemo pametna pravila igre.«

Kot je poudarila Sonja šmuc, vidi vlogo civilnega partnerstva Odprimo 15 tudi v formiranju skupne »baze« na spletni strani, kjer si lahko poleg civilne družbe vse načrte in akcije posamezna ministrstva in odločevalci v slovenski politiki tudi sami ogledajo in spremljajo delo kolegov na tem področju na drugih ministrstvih. Povedala je, da je ta civilna iniciativa podpora in spodbuda politiki pri krepitvi politične volje za uvajanje konkretnih pozitivnih ukrepov, hkrati pa je tudi opozorilo politikom in visokim javnim uslužbencem, da ne bodo pozabili na svoje zaveze. Spletna stran bo namreč s svojo transparentnostjo zagotavljala tudi javni nadzor nad izvajanjem sprememb.

Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Nina Irt, Odnosi z javnostmi in vodja komuniciranja: »Osrednja naloga Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija je ustvarjanje in zagotavljanje pogojev, da slovenska in tuja podjetja lahko delujejo v tem okolju. AmCham Slovenija je mednarodno poslovno združenje, ki si prizadeva za odprtost in transparentnost, saj bomo le tako lahko privabili več tujih investitorjev, ki nam lahko zagotovijo prepotrebna nova delovna mesta. Hkrati si prizadevamo, da tuja podjetja, ki že delujejo v Sloveniji in že zagotavljajo delovna mesta, tudi ostanejo pri nas. Tuje investitorje – in ne samo iz ZDA – pa zanimajo le trgi, kjer so jasna pravila igre.

Naše prepričanje je, da so pogovori nujno potrebni, zato smo se pridružili Civilni iniciativi – Odprimo 15 tez. Tega nismo naredili brezglavo temveč premišljeno. Prepričani smo namreč, da po korakih lahko premaknemo zavedanje in ozavestimo celotno družbo, da se premakne proti ničelni toleranci za korupcijo. Tako je Odpiranje 15 tez eden od korakov in izhodišče za nadaljnje aktivne pogovore in nujne spremembe v vseh sferah naše družbe.

Veseli smo poročila EU komisije, da je Slovenija trenutno najbolj prizadevna država v boju proti korupciji – predvsem na področju javnih naročanj, kjer korupcija dosega najvišje stopnje tudi v Evropi. Opažamo, da se Slovenci prehitro definiramo in opredelimo za koruptivno državo – čeprav to v takšni meri ne drži. Menimo, da je naš večji problem v ne-odločanju, neznanju in nepoznavanju novih trendov in modernih tehnologij, ki omogočajo sledenje in preprečevanje korupcije, ki jih nekatere evropske države že uporabljajo v praksi – tako v podjetjih kot v javni upravi.

Prav tako vidimo velik problem, da država v preveliki meri vpliva na podjetja. Tuji potencialni investitorji nam jasno pokažejo, da pričakujejo večjo stopnjo nevmešavanja države v gospodarstvo.

Prav tako smo mnenja, da so-vplivanje na odločitve ni dobro za vse deležnike – včasih je že to korupcija!

V AmCham Slovenija smo na pobudo naših članov ustanovili Delovno skupino za korporativno etiko in transparentnost (DSKET), ki ima pravkar osnovno nalogo, da najprej določi skupni termin poslovne etike, saj se o teh terminih veliko pogovarjamo in ugotavljamo, da nimamo istih definicij. Ena pa nam je skupna: Ne delaj drugemu tistega, kar ne želiš, da dela drugi tebi – pa naj gre za perspektivo posameznika, podjetja, družbe ali države. Dober primer za samoanalizo tudi na individualnem nivoju je siva ekonomija, ki se je včasih niti ne zavedamo (hišne pomočnice in razni mojstri za popravila in plačila »direktno na roko« namesto prek računa, intelektualna lastnina – »download« CD-jev, filmov,… )

Preko DSKET želimo v slovenski prostor prenesti primere dobrih praks iz različnih okolij.

Prav tako v okviru AmCham Slovenija poleg zgornje delovne skupin in še 8 drugih komisij (za davke, za delovno pravo, za javna naročanja, za okolje in prostor, za družbeno odgovornost, za intelektualno lastnino, za razvoj talentov) deluje AmCham komisija za javna naročanja, kjer poleg velike stopnje korupcije zaznavamo večji problem v ne-odločanju ali neznanju pri odločevanju. Prav tako se sprejemajo odločitve na kratki rok in tudi na podlagi najnižjih cen, kar lahko napelje k napačnim, tudi nespametnim odločitvam. AmCham komisija za javna naročanja se zavzema, da bi bilo javno naročanje učinkovito, transparentno in v dobrobit vseh deležnikov.

Rešitev za dvigovanje poslovne integritete in vzpostavitve konkurenčnosti slovenskega trga vidimo v privatizaciji in javno zasebnem partnerstvu, saj zasebni kapital sam po sebi dostikrat rešuje problem korupcije. Kot zelo dober primer reševanja problemov javnega naročanja in primanjkovanja finančnih sredstev na področju zdravstva (gradnja bolnic) izobraževalnega sistema (gradnja šol in vrtcev) in infrastrukture, smo opazili kanadski model javno-zasebnega partnerstva (PPP), ki je eden najboljših v svetu. Prepričani smo, da delno rešitev za omenjena področja Slovenija lahko poišče prav v omenjenem modelu.«

Transparency International Slovenia:

Vid Doria, generalni sekretar: »Zakaj se je Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta odločilo, da pristopi v Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez? Nismo pristopili zato, da bi predstavljali nekakšnega novodobnega Martin-a Luther-a, ki bi na vrata odgovornih oseb nabijali različne teze in iskali reforme, ali pa ravno zaradi tega. TI SI Integriteta skupaj s 14-imi različnimi organizacijami želi doseči večje zavedanje odločevalcev, da korupcija negativno vpliva na prav vse državljane in državljanke RS, zavira gospodarsko rast in spodkopava pravno državo. Želimo prispevati k rešitvi najbolj perečih družbenih problemov, kar korupcija definitivno je, ter z nastavljanjem ogledala odgovornim za spremembe opozarjati na prepotrebne strukturne reforme, ki bodo onemogočale nadaljnjo opustošenje javnih financ in slabšanje življenjskega standarda. Kje začeti drugje, kot pa pri opozarjanju in zavzemanju za sprejetje 15 točk, ki jih navaja KPK.

Včeraj je Evropska Komisija objavila prvo protikorupcijsko poročilo EU, ki dodatno osvetljuje številne izzive s katerimi se mora spopasti RS. Kot enega večjih problemov izpostavlja pomanjkanje integritete, uveljavljanja odgovornosti in nizko politično ter pravno kulturo nosilcev javnih funkcij, kar se kaže tudi v pomanjkanju politične volje. Pomanjkanje volje in nepripravljenost za sprejetje ključnih zakonodajnih sprememb in ustrezne implementacije posameznih zakonov v praksi predstavlja enega ključnih razlogov, zakaj se toliko časa nič ne premakne. Takšno stanje očitno nekomu ustreza in na to je potrebno opozarjati, ter tudi preprečiti.

TI SI Integriteta si za sistemske spremembe na področju preprečevanja korupcije, ter vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti prizadeva že od same ustanovitve, in zelo smo veseli, da je končno napočil čas povezovanja in dialoga, ko lahko civilna družba tudi skupaj pokaže, da ji ni vseeno, ter tudi zahteva prepotrebne spremembe.«

Analiza odgovorov nosilcev političnih z opredelitvami do 15 tez KPK

Vid Doria, generalni sekretar, Transparency International Slovenia, je za novinarje pripravil analizo odgovorov nosilcev političnih z opredelitvami do 15 tez KPK:

»Pismo smo pošiljali na 24 naslovov odločevalcev slovenske politike – do določenega roka 31. januarja 2014 smo dobili 13 odgovorov (nekatere z manjšo zamudo). Od tega nam je odgovorilo 6 ministrstev, 3 politične stranke, predsednik Državnega zbora, predsednik Državnega sveta ter predsednica vlade ter predsednik Republike Slovenije.

Ugotavljamo, da so si med seboj odgovori vsebinsko in kvalitativno zelo različni – večina odgovorov je podana na načelni ravni in je izražena splošna podpora Civilni iniciativi in našemu boju proti korupciji.

ANALIZA:

PREDSEDNIKI

 • Predsednica vlade
 • Predsednik Republike Slovenije
 • Predsednik DZ
 • Predsednik DS

MINISTRSTVA

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za kulturo

STRANKE

 • Nova Slovenija – Nsi
 • Socialni demokrati – SD
 • Slovenska ljudska stranka – SLS

Podrobnejšo vsebinsko analizo posameznih odgovorov najdete na spletni strani http://partnerstvo15.org/ in v priponki .

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Inštitut Ekvilib, je tiskovno konferenco zaključil z odstavkom pisma, ki so ga prejeli odločevalci slovenske politike: »Sistemsko korupcijo bomo odpravili, ko bomo združili politično voljo, znanje in široko podporo državljanov ter ko bodo besede prešle v konkretna dejanja. Čas je zrel za to – kdaj, če ne zdaj?«